Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Học hỏi Lời Chúa CN 26 TN B
Ngày đăng: 01/10/2018

Học hỏi Lời Chúa CN 26 TN B


I. TIN MỪNG

Tin Mừng thánh Máccô  9,38-43.45.47-48


38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta."39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.


38 John said to him, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us."

39 Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me.

40 For whoever is not against us is for us.

41 Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

42 "Whoever causes one of these little ones who believe (in me) to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea.

43 If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna,  into the unquenchable fire.

45 And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life crippled than with two feet to be thrown into Gehenna.

46 And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna,47 where 'their worm does not die, and the fire is not quenched.'48 "Everyone will be salted with fire.


II. HỎI THƯA


01. Hỏi : “Đừng ngăn cản người ta”: Đức Giêsu cho thấy việc ngăn cản như thế xuất phát từ điều gì ?

          - Thưa : Từ tâm địa hẹp hòi, thói cục bộ và đòi độc chiếm quyền năng của Người.


02. Hỏi : “Những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy” là ai ?

          - Thưa : Những kẻ còn non yếu trong Giáo lý và đức tin, dễ bị lung lạc bởi kẻ khác.   


03. Hỏi : “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. Việc này nói lên điều gì ?

          - Thưa :  Nói lên sự xấu xa, ghê tởm, nặng nề của tội làm gương xấu.


04. Hỏi : Tay, chân, mắt chúng tiêu biểu cho những gì ?  

          - Thưa : Những điều con người thường vi phạm, đó là trộm cướp, bạo lực, ước muốn xấu.


05. Hỏi :  “Chặt bỏ", "cắt đứt" một mối liên hệ nguy hiểm, một tật xấu, … nói lên điều gì ? 

          - Thưa : Thái độ chọn lựa dứt khoát và quyết liệt với tội lỗi. 


06. Hỏi : Thái độ chọn lựa dứt khoát này nói lên điều gì ?

          - Thưa : Sự sống đời đời là một sự vô cùng quý giá mà chúng ta phải trả một giá rất đắt mới có thể chiếm được. 


07. Hỏi : Lửa và giòi bọ là hai loại đau khổ dành cho ai ?

          - Thưa : Cho các tội nhân bỏ qua lời cảnh báo của Thiên Chúa mà cố tình phạm tội trọng.


III. TRẮC NGHIỆM
 

01. “Đừng ngăn cản người ta” : Đức Giêsu cho thấy việc ngăn cản như thế xuất phát từ điều gì ?  

          a. Từ tâm địa hẹp hòi,

          b. Thói cục bộ,

          c. Đòi độc chiếm quyền năng của Người.

          d. Cả a, b và c đúng. 
 

02. “Những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy” là ai ?

          a. Những kẻ còn non yếu trong Giáo lý,

          b. Những kẻ còn non yếu trong  đức tin,

          c. Những người dễ bị lung lạc bởi kẻ khác.     

          d. Cả a, b và c đúng.  
 

03. “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. Việc này nói lên điều gì ?  

          a. Nói lên sự xấu xa,

          b. Nói lên sự ghê tởm,

          c. Nói lên sự nặng nề của tội làm gương xấu.

          d. Cả a, b và c đúng.  
 

04. “Những kẻ bé mọn” là ai ?

          a. Những người nghèo, hèn kém, khờ dại, dốt nát

          b. không được học hỏi Thánh kinh, luật pháp…

          c. thường bị khinh bỉ trong xã hội Do thái.  

          d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. “Chặt bỏ", "cắt đứt" một mối liên hệ nguy hiểm, một tật xấu, … nói lên điều gì ?   

          a. Thái độ chọn lựa dứt khoát với tội lỗi.   

          b. Thái độ chọn lựa quyết liệt với tội lỗi.   

          c. Thái độ liên kết với tội lỗi.    

          d. Chỉ có a và b đúng.  
  

06. Thái độ chọn lựa dứt khoát này nói lên điều gì ?

          a. Sự sống đời đời được ban tặng cho mọi người.

          b. Ân sủng thuộc về Đức Kitô.

          c. Ơn cứ độ dành cho tất cả mọi người.  

          d. Sự sống đời đời là một sự vô cùng quý giá mà chúng ta phải trả một giá rất đắt mới có thể chiếm được.  
 

07. Lửa và giòi bọ là hai loại đau khổ dành cho ai ?  

          a. Cho các thánh tử đạo.

          b. Cho các tội nhân bỏ qua lời cảnh báo của Thiên Chúa mà cố tình phạm tội trọng.

          c. Cho mọi kitô hữu.  

          d. Cả a, b và c đúng. 
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Ai cho anh em uống một chén nước

vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô,

thì Thầy bảo thật anh em,

người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

Tin Mừng thánh Máccô 9,41
 

III. TRẮC NGHIỆM

01. d. Cả a, b và c đúng.  

02. d. Cả a, b và c đúng.  

03. d. Cả a, b và c đúng.  

04. d. Cả a, b và c đúng.  

05. d. Chỉ có a và b đúng.    

06. d. Sự sống đời đời là một sự vô cùng quý giá mà chúng ta phải

 trả một giá rất đắt mới có thể chiếm được.  

07. b. Cho các tội nhân bỏ qua lời cảnh báo của Thiên Chúa mà

cố tình phạm tội trọng.

           

Gb. Nguyễn Thái Hùng

You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh