Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 21 TN B
Ngày đăng: 27/08/2018

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 21 TN B

HỌC HỎI LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT 21 TN B
Tin Mừng thánh Gioan 6, 59a-69

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

59 These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum.

60  Then many of his disciples who were listening said, "This saying is hard; who can accept it?"

61 Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you?62 What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? 63 It is the spirit that gives life, while the flesh  is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life.

64 But there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him.

65 And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father."

66 As a result of this, many (of) his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him.

67 Jesus then said to the Twelve, "Do you also want to leave?"

68 Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life.

69 We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."

II. HỎI THƯA

01. Hỏi : Bài Tin Mừng (Ga 6: 54a, 60-69) hôm nay trình bày cho chúng ta điều gì ?

- Thưa : Tin vào Chúa Giêsu và vào lời hứa ban Thịt và Máu của Ngài hay từ chối tin vào Chúa Giêsu và không chấp nhận mầu nhiệm này.

02. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu loan báo : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống”.  Chúa Giêsu đặt các môn đệ trước sự lựa chọn gì ?

- Thưa :  Tin vào những lời công bố không thể tin được này của Chúa Giêsu.

03.  Hỏi : “Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ?” Khi nói lời này Chúa Giêsu cho các môn đệ bằng chứng gì ?

- Thưa :  Tin Người là Đấng Thiên Sai, tin lời Người giảng là sự thật và luôn phải lắng nghe Người

04. Hỏi : “Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống” có nghĩa là gì ?

- Thưa :  Lời Chúa chính là Thần Khí thiêng liêng,  Lời phát xuất từ Thiên Chúa, Lời Chúa sẽ ban Sự Sống đời đời cho con người (x. Ga 6,68), nếu họ biết lắng nghe (x. Mt 13,23), tìm hiểu và xin vâng (x. Lc 1,34.38), tuân giữ (x. Lc 8,15), và nhất là đem ra thực hành (x. Lc 6,47.49).

05. Hỏi : Vị tông đồ nào thay mặt Nhóm Mười Hai tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu ?

- Thưa :  Tông đồ Phêrô.

06. Hỏi : Nguyên nhân nào khiến người kitô ngày nay ít đi lễ và hiệp lễ ?

- Thưa :  Ham mê sự đời và quên sự đạo, chạy theo xã hội hưởng thụ, lười biếng trong việc đạo ...

07. Hỏi : Để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Thánh Thể, chúng ta phải làm gì ?

- Thưa :  Siêng năng tham dự Thánh lễ và hiệp lễ, năng kính viếng Thánh Thể, khi không thể thì hãy rước lễ thiêng liêng …

III. TRẮC NGHIỆM

01. Bài Tin Mừng (Ga 6: 54a, 60-69) hôm nay trình bày cho chúng ta điều gì ?

a. Tin vào Chúa Giêsu và vào lời hứa ban Thịt và Máu của Ngài,

b. Hay từ chối tin vào Chúa Giêsu và không chấp nhận mầu nhiệm này.

c. Manna, bánh hằng sống được ban xuống từ trời.

d. Chỉ có a và b đúng.

02. Khi nghe Chúa Giêsu loan báo : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống”.  Chúa Giêsu đặt các môn đệ trước sự lựa chọn gì ?

a. Hoặc chọn Thiên Chúa hoặc chọn Tiền của

b. Tin vào những lời công bố không thể tin được này của Chúa Giêsu

c. Thực hành những điều Chúa dạy

d. Cả a, b và c đúng.

03.  “Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ?” Khi nói lời này Chúa Giêsu cho các môn đệ bằng chứng gì ?

a. Tin Người là Đấng Thiên Sai

b. Tin lời Người giảng là sự thật.

c. Luôn phải lắng nghe Người

d. Chỉ có a và b đúng.

 
04. “ Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống” có nghĩa là gì ?

a. Lời Chúa chính là Thần Khí thiêng liêng,

b. Lời phát xuất từ Thiên Chúa,

c. Lời Chúa sẽ ban Sự Sống đời đời cho con người (x. Ga 6,68), nếu họ biết lắng nghe (x. Mt 13,23), tìm hiểu và xin vâng (x. Lc 1,34.38), tuân giữ (x. Lc 8,15), và nhất là đem ra thực hành (x. Lc 6,47.49).

d. Cả a, b và c đúng.

05. Vị tông đồ nào thay mặt Nhóm Mười Hai tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu ?

a. Tông đồ Gioan

b. Tông đồ Phêrô

c. Tông đồ Giacôbê

d. Tông đồ Tôma

06. Nguyên nhân nào khiến người kitô ngày nay ít đi lễ và hiệp lễ ?

a. Ham mê sự đời và quên sự đạo

b. Chạy theo xã hội hưởng thụ

c. Lời biếng trong việc đạo

d. Cả a, b và c đúng.

07. Để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Thánh Thể, chúng ta phải làm gì ?

a. Siêng năng tham dự Thánh lễ và hiệp lễ.

b. Năng kính viếng Thánh Thể

c. Khi không thể thì hãy rước lễ thiêng liêng …

d. Cả a, b và c đúng.

III. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chúng con đã tin và nhận biết rằng

chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

Tin Mừng thánh Gioan 6,69

Lời giải đáp

III. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ có a và b đúng.

02. b. Tin vào những lời công bố không thể tin được này của Chúa Giêsu

03. d. Chỉ có a và b đúng.

04. d. Cả a, b và c đúng.

05. b. Tông đồ Phêrô

06. d. Cả a, b và c đúng.

07. d. Cả a, b và c đúng.

NGUYỄN THÁI HÙNG

You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh