Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể
Ngày đăng: 16/06/2019

Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể 

 

Giáo hội dạy rằng Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của Đức Tin Kitô giáo. Nhưng làm sao chúng ta biết mầu nhiệm này? Lịch sử thế nào? Điều đó có ý nghĩa gì? Làm sao chứng minh? Đây là 12 điều cần biết:

 

1/ Danh từ Tam Vị Nhất Thể xuất phát từ đâu?

 

Trinity (Tam Vị Nhất Thể) có từ gốc Latin là trinitas, nghĩa là “ba” (triad), tiếng Hy Lạp tương đương là triados.

 

2/ Khi nào sử dụng từ này lần đầu tiên?

 

Không rõ, nhưng có thể vào khoảng năm 170 sau công nguyên. Theophilus ở Antioch đã viết: “Bộ ba là Thiên Chúa, Lời Ngài, và Sự Khôn Ngoan của Ngài, còn thứ tư là của con người, những người cần ánh sáng, và có thể đó là Thiên Chúa, Lời, Sự Khôn Ngoan, Con Người”(To Autolycus 2:15).

 

3/ Tam Vị Nhất Thể là gì?

 

Giáo lý của Giáo hội Công giáo (GLCG) giải thích: Giáo hội giải thích đức tin về Chúa Ba Ngôi bằng cách tuyên xưng niềm tin vào tính duy nhất Một Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

Ba Ngôi Thiên Chúa là MỘT Thiên Chúa duy nhất vì mỗi Ngôi đều bằng nhau về thần tính. Ba Ngôi khác nhau về mối quan hệ phù hợp với nhau. Chúa Cha nhiệm sinh Chúa Con, Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Ngôi Cha và Ngôi Con (GLCG, số 48).

 

4/ Tam Vị Nhất Thể có là mầu nhiệm chính của đức tin Kitô giáo?

 

Đúng vậy. Giáo lý Công giáo giải thích: “Mầu nhiệm trung tâm của Đức Tin Công giáo và đời sống là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Các tín hữu được rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần&rdq